Burimet Njerëzore

Misioni i ekipeve të Burimeve Njerëzore të Grupit Balfin është të promovojnë kushtet më të mira të punës e të jetesës së punonjësve tanë. Ne jemi të dedikuar në partneritetin tonë me të gjitha njësitë e biznesit të Grupit Balfin me qëllim rritjen e potencialit të asetit tonë më të madh që janë punonjësit tanë. Ne përqafojmë ndryshimin dhe të gjitha mundësitë që ai sjell. Kemi në fokus prurjen e kapaciteteve dhe talenteve më të mira, maksimizimin e teknologjisë në fushën e BNJ dhe jemi të përkushtuar për angazhimin e punonjësve, shpërblimin dhe vlerësimin e njerëzve tanë.

Shtyllat kryesore të Strategjisë së BNJ në Grupin Balfin janë:

Të zhvillojmë metoda të reja në përzgjedhjen e talenteve dhe ruajtjen e stabilitetit të kapitalit njerëzor duke implementuar programe për një menaxhim më të mirë të tyre, duke ngritur strategji e programe për tërheqjen, punësimin, zhvillimin dhe mbajtjen e profesionistëve më të mirë sipas fushave perkatëse.

Të angazhojmë punonjësit tanë dhe ti mbajmë ata gjatë mes nesh duke qenë një punëdhënës i shkëlqyer. Objektivi ynë është të krijojmë një ambient angazhimi, fuqizimi dhe gjithpërfshirjeje, në të cilin punonjësit tanë mund të japin më të mirën e tyre. Gjithashtu t’u ofrojmë menaxherëve të gjitha mjetet e burimet e nevojshme dhe një sistem politikash të cilat mundësojnë një mjedis pune efektiv.

Të rrisim përdorimin e teknologjisë në BNJ, pasi teknologjia dhe sistemet luajnë një rol kritik në aspekte të ndryshme të punës së BNJ. Hapi i ardhshëm është të avancojmë me përdorimin e teknologjisë dhe sistemeve me qëllim që të nxisim vendimmarrjen bazuar në evidence, të mundësojmë procese më efikase e korrekte dhe te reduktojmë në këtë mënyrë kostot e BNJ.

Të shpërblejmë dhe të njohim meritat e stafit duke përshtatur programet e kompensimit sipas trendeve të tregjeve përkatëse. Të promovojmë rëndësinë e kompensimit brenda Grupit Balfin dhe ta konsiderojmë atë si një mjet konkurues për nxitjen e rezultateve në organizatë. T’u sigurojmë menaxherëve të gjitha mjetet e nevojshme që të administrojnë programet në mënyrë të paanshme, efikase dhe konsistente.