ASR Specialist
Company: Milšped Albania
Location: Tirana, Albania
Deadline: 31 Mar 2024

 

                                            VACANCY ANNOUNCEMENT

 

Milšped Albania is a JV company of Milšped Group and Balfin Group which make joint market appearance in the Albanian market in the domain of logistic services.

The company started operating in March 2014. From the very start, it has implemented high standards in all segments of its business and is guided by the finest examples of Milšped Group practice. All our present and future clients are offered full logistics services customized to their increasingly complex demands in a high standard business in each segment. The company offers its services in warehousing, distribution, customs agency, customs warehouses, international road transport, organization of air ship and rail transport.

Job position:                 ASR Specialist

Department:                 Air, Sea and Railway

Location:                       Tirana

 

Summary: Responsible for organizing and executing contracted transport operations in accordance with procedures and regulations.

 

Duties and Responsibilities:

 • Executes and develops work given by his superiors;
 • Carrying out the organization of transport according to the orders of superiors;
 • Carries out the organization of international (ASR) transport;
 • Performs entry of shipment, creates orders/maps and monitors their realization;
 • Finds and engages solutions from subcontractors;
 • Performs with announcement (clients, suppliers, ports, terminals, etc.);
 • Provides clients and colleagues with statuses, following an excel database daily and updating every morning;
 • Checks the documentation for subcontractors;
 • Prepare documentation and invoice items;
 • Provide invoices for invoicing services;
 • Provide orders to other sectors (customs or contract logistics) and branch offices (border offices) to settle assigned jobs;
 • Working with colleagues from other departments and sectors when the work requires to;
 • Maintains prescribed procedures in the sector;
 • Respects procedures of safety and health at work, privacy and dignity of employees, measures of fire protection and environmental measures as well
 • Perform other tasks as required by the direct superior’s order

 

Qualifications and Skills:

 • University Degree
 • Excellent knowledge of working on computer (MS Office);
 • Excellent knowledge of English language.
 • B category driving license
 • Excellent organizational and communication skills
 • Ability to work under pressure
 • Minimum work experience on the same or similar job for at least 1 year

 

Work conditions: BALFIN Group and Milsped Group offer an attractive benefit package, including a fair remuneration based on merit and performance evaluation.

 

Application Procedure:

To apply for this position, please submit your CV before: 31.03.2024 to ajora.isufi@milsped.com through email address.

 

* All applications will be treated with strict confidentiality according to the law No. 9887 set by the Albanian Parliament for the “Protection of Personal Data”.

 

                                            POZICION VAKANT

 

Milšped Albania është një kompani JV e Milšped Group dhe Balfin Group që bëjnë paraqitje të tregut të përbashkët në tregun shqiptar në fushën e shërbimeve logjistike. Kompania filloi të funksionojë në Mars 2014. Që në fillim, ajo ka zbatuar standarde të larta në të gjitha segmentet e biznesit të saj dhe udhëhiqet nga shembujt më të mirë të praktikës së Grupit Milšped. Të gjithë klientëve tanë u ofrohen shërbime të plota logjistike të përshtatura me kërkesat e tyre gjithnjë e më komplekse në një biznes me standarde të larta në çdo segment. Kompania ofron shërbimet e saj në magazinimin, distribucion, agjensi doganore, magazina doganore, transportin rrugor ndërkombëtar, organizimin e transportit ajror dhe hekurudhor.

 

Pozicioni:                      Specialist i ASR

Departmenti:                Departamenti i Transportit Ajror, Detar dhe Hekurudhor

Vendndodhja:               Tiranë

 

Përmbledhja: Përgjegjës për organizimin dhe ekzekutimin e operacioneve të transportit të kontraktuar në përputhje me procedurat dhe rregulloret.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ekzekuton dhe zhvillon punën e dhënë nga eprorët;
 • Kryerja e organizimit të transportit sipas urdhrave të eprorëve;
 • Kryen organizimin e transportit ndërkombëtar (ASR);
 • Kryen regjistrimin e dërgesës, krijon porosi/harta dhe monitoron realizimin e tyre;
 • Gjen dhe angazhon zgjidhje nga nënkontraktorët;
 • Informon klientë, furnitorë, porte, terminale etj.;
 • U ofron klientëve dhe kolegëve statuse, duke ndjekur një bazë të dhënash excel çdo ditë dhe duke u përditësuar çdo mëngjes;
 • Kontrollon dokumentacionin për nënkontraktorët;
 • Përgatitja e dokumentacionit dhe faturave;
 • Përgatitja e faturave për shërbimet e faturimit;
 • Ofron dokumenta për sektorë të tjerë (doganë ose logjistikë kontraktuale) dhe degë (zyra kufitare) për përmbushjen e detyrave të caktuara;
 • Bashkëpunon me kolegë nga departamente dhe sektorë të tjerë kur kërkohet;
 • Mban procedurat e përcaktuara në sektor;
 • Respekton procedurat e sigurisë dhe shëndetit në punë, privatësinë dhe dinjitetin e punonjësve, masat e mbrojtjes nga zjarri dhe masat mjedisore.
 • Kryen detyra të tjera sipas urdhrit të eprorit direkt

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diplome Universitare;
 • Njohuri të shkëlqyera të punës në kompjuter (MS Office);
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze.
 • Leje drejtimi e kategorisë B
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese
 • Aftësi për të punuar nën presion
 • Eksperiencë në pozicion të njëjtë ose të ngjashëm për të paktën 1 vit.

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin dhe Grupi Milsped ofrojnë një paketë përfitimesh tërheqëse, duke përfshirë një shpërblim të drejtë bazuar në meritën dhe vlerësimin e performancës.

 

Mënyra e aplikimit:

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi dergoni CV-në tuaj deri në: 31.03.2024 përmes adresës së emailit ajora.isufi@milsped.com.

 

* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.